Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Fatos Lulo, anëtar të Gjykatës Kushtetuese

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Fatos Lulo, anëtar të Gjykatës Kushtetuese

D E K R E T

PËR

EMËRIMIN E  ANËTARIT TË GJYKATËS KUSHTETUESE

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 125, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

 Neni 1

Zoti Fatos Lulo, emërohet anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

Neni  2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
 Nr. Dekretit  8121
Tiranë, më 24 prill 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                                        BUJAR NISHANI