Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Edmond Panariti, Ministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Edmond Panariti, Ministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave

D E K R E T

PËR
        EMËRIM  MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Edmond Panariti, emërohet Ministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8319    
Tiranë, më 11 shtator 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                                        BUJAR NISHANI