Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Blendi Klosi, ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Blendi Klosi, ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

D E K R E T

PËR
EMËRIM  MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Blendi Klosi, emërohet ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekreti  9116
Tiranë, më 26 Maj  2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                               BUJAR NISHANI