Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Besnik Imeraj, anëtar të Gjykatës Kushtetuese

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Besnik Imeraj, anëtar të Gjykatës Kushtetuese

D E K R E T
PËR
EMËRIMIN E ANËTARIT TË GJYKATËS KUSHTETUESE


Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 125, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë,

D e k r e t o j

 Neni 1

Zoti Besnik Imeraj, emërohet anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

Neni  2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8066
Tiranë, më 22 Mars 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                       BUJAR NISHANI