Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Bashkim Dedja, Kryetar të Gjykatës Kushtetuese

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zotit Bashkim Dedja, Kryetar të Gjykatës Kushtetuese

D E K R E T

PËR
EMËRIMIN E  KRYETARIT TË GJYKATËS KUSHTETUESE

Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 125, pika 4 të Kushtetutës së Shqipërisë, si dhe të nenit 7, pika 4 të ligjit Nr. 8577, dt.10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë.

D e k r e t o j

 Neni 1

Zoti Bashkim Dedja, emërohet Kryetar i Gjykatës Kushtetuese.

Neni  2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit   8341
Tiranë, më  9 Tetor 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                       BUJAR NISHANI