Presidenti Nishani dekreton emërimin e zonjës Rovena Gashi, prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zonjës Rovena Gashi, prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme

D E K R E T

PËR
          EMËRIM PROKURORI

Në mbështetje të nenit 149, pika 3 të Kushtetutës, si dhe të neneve 17 dhe 18 të ligjit nr.8737, datë 12.02.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim të Prokurorit të Përgjithshëm,

D ekretoj

Neni 1

Zonja Rovena Gashi, emërohet prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8211
Tiranë, më 31.05.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                                      BUJAR NISHANI