Presidenti Nishani dekreton emërimin e zonjës Mirela Kumbaro Furxhi, Ministër i Kulturës

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zonjës Mirela Kumbaro Furxhi, Ministër i Kulturës

D E K R E T

PËR
            EMËRIM  MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Mirela Kumbaro Furxhi, emërohet Ministër i Kulturës.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8316    
Tiranë, më 11 shtator 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                                        BUJAR NISHANI