Presidenti Nishani dekreton emërimin e zonjës Lindita Nikolla, Ministër i Arsimit dhe Sportit

Presidenti Nishani dekreton emërimin e zonjës Lindita Nikolla, Ministër i Arsimit dhe Sportit

D E K R E T

PËR
        EMËRIM  MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Lindita Nikolla, emërohet Ministër i  Arsimit dhe Sportit.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8314    
Tiranë, më 11 shtator 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                                        BUJAR NISHANI