Presidenti Nishani dekreton emërimin e znj. Milva Ekonomi, ministre të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

Presidenti Nishani dekreton emërimin e znj. Milva Ekonomi, ministre të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

D E K R E T

PËR

EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Milva Ekonomi, emërohet ministër i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9451
Tiranë, më 22 Shkurt 2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI