Presidenti Nishani dekreton emërimin e znj. Evjeni Sinojmeri, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë

Presidenti Nishani dekreton emërimin e znj. Evjeni Sinojmeri, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë

D E K R E T
PËR
EMËRIM GJYQTARI

Në mbështetje të neneve 93 dhe 136, pika 4 të Kushtetutës si dhe të nenit 12, të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Evjeni Sinojmeri, emërohet gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 7927
Tiranë, më 15.01.2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

     BUJAR NISHANI