Presidenti Nishani dekreton emërimin e znj. Enkeleda Mërkuri, ambasadore në Republikën e Sllovakisë, rezidente

Presidenti Nishani dekreton emërimin e znj. Enkeleda Mërkuri, ambasadore në Republikën e Sllovakisë, rezidente

D E K R E T

PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Enkeleda Mërkuri, emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Sllovakisë, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9392
Tiranë, më 06.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI