Presidenti Nishani dekreton emërimin e Zëvendëskryeministres, znj. Ledina Mandija

Presidenti Nishani dekreton emërimin e Zëvendëskryeministres, znj. Ledina Mandija

D E K R E T

PËR

EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Ledina Mandija, emërohet Zëvendëskryeministër i Republikës së Shqipërisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10354
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI