Presidenti Nishani dekreton emërimin e z. Skënder Topi, Rektor në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

Presidenti Nishani dekreton emërimin e z. Skënder Topi, Rektor në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan

D E K R E T
PËR
EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “ALEKSANDËR XHUVANI” ELBASAN

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës, të nenit 39, pika 8 të ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mbi bazën e rezultatit të zgjedhjeve në universitetet publike, përcjellë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Skënder Topi, emërohet në postin e autoritetit drejtues, Rektor, në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekreti 9616
Tiranë, më 26.05.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI