Presidenti Nishani dekreton emërimin e z. Ridi Kurtezi, ambasador në Mbretërinë e Spanjës, rezident, si dhe në Mbretërinë e Marokut dhe në Republikën Islamike të Mauritanisë, jorezident

Presidenti Nishani dekreton emërimin e z. Ridi Kurtezi, ambasador në Mbretërinë e Spanjës, rezident, si dhe në Mbretërinë e Marokut dhe në Republikën Islamike të Mauritanisë, jorezident

D E K R E T
PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Z. Ridi Kurtezi, emërohet në detyrën e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Spanjës, rezident, si dhe Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Marokut dhe në Republikën Islamike të Mauritanisë, jorezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 8725
Tiranë, më  02.10.2014  

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                               BUJAR NISHANI