Presidenti Nishani dekreton emërimin e z. Ermal Muça, ambasador në Kanada, rezident

Presidenti Nishani dekreton emërimin e z. Ermal Muça, ambasador në Kanada, rezident

D E K R E T

PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Ermal Muça, emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Kanada, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9391
Tiranë, më 06.01.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI