Presidenti Nishani dekreton emërimin e z. Asim Vokshi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

Presidenti Nishani dekreton emërimin e z. Asim Vokshi, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

D E K R E T

PËR

EMËRIM GJYQTARI

Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 12, pika 3, të ligjit nr.9877 datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Asim Vokshi emërohet gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9826
Tiranë, më 08.11.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI