Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, z. Sokol Dervishaj

Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, z. Sokol Dervishaj

D E K R E T

PËR

EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Sokol Dervishaj, emërohet ministër i Transportit dhe Infrastrukturës.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 9731
Tiranë, më 07.09.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI