Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, znj. Olta Xhaçka

Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, znj. Olta Xhaçka

D E K R E T

PËR

EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Olta Xhaçka, emërohet ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10086
Tiranë, më 19 Mars 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI