Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministres së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, znj. Xhulieta Kërtusha

Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministres së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, znj. Xhulieta Kërtusha

D E K R E T

PËR

EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Xhulieta Kërtusha, emërohet ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10360
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI