Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministres së Financave, znj. Helga Vukaj

Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministres së Financave, znj. Helga Vukaj

D E K R E T

PËR

EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Helga Vukaj, emërohet ministër i Financave.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10362
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI