Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministres së Arsimit dhe Sportit, znj. Mirela Karabina

Presidenti Nishani dekreton emërimin e ministres së Arsimit dhe Sportit, znj. Mirela Karabina

D E K R E T

PËR

EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Zonja Mirela Karabina, emërohet Ministër i Arsimit dhe Sportit.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10364
Tiranë, më 22 Maj 2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI