Presidenti Nishani dekreton disa ndryshime në dekretin nr. 8304, datë 11.10.2013 “Për emërimin e Këshillit të Ministrave”

Presidenti Nishani dekreton disa ndryshime në dekretin nr. 8304, datë 11.10.2013 “Për emërimin e Këshillit të Ministrave”

D E K R E T

PËR
DISA NDRYSHIME NË DEKRETIN NR. 8304,  DATË 11.10.2013  “PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE ”

Në mbështetje të neneve 93, 96 dhe 98 të Kushtetutës së Shqipërisë, me propozim të  Kryeministrit,

D e k r e t o j

Në dekretin Nr.8304, datë 11.10.2013, “Për Emërimin e Këshillit të Ministrave”, bëhet këto ndryshime:

   Neni 1

Në nenin 1, pikat 9 dhe 10 ndryshohen si më poshtë vijon:
“9. Zonja Eglantina Gjermeni, ministër i Zhvillimit Urban
10. Zoti Arben Ahmetaj, ministër i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe Sipërmarrjes”.

  Neni  2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit  8911  
Tiranë, më 27 Janar 2015

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                     
                                                                        BUJAR NISHANI