Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7872

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 20 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Guri Kristo Puja
2.    Dhimitrulla Stavro Puja
3.    Vasfi Beqir Sino
4.    Blerti Vasfi Sino
5.    Dhimitra Pandeli Kordha
6.    Mira Refat Lamçe
7.    Sofie Vangjel Dashi
8.    Koço Jorgaq Dhimitri

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 24.12.2012
Nr. i dekretit: 7872     

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI