Presidenti Nishani dekreton dhënie grade madhore

Presidenti Nishani dekreton dhënie grade madhore

D E K R E T

PËR

DHËNIE GRADE MADHORE

Në mbështetje të gërmës “d”, të nenit 92 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 6 të nenit 13 të ligjit nr. 9171, datë 22.01.2004 “Për gradat dhe karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j

Neni 1

Gjeneral Brigade  Jeronim Bazo, i jepet grada madhore Gjeneral Major.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
 
Nr. Dekretit   8371
Tiranë, më 07 nëntor 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                      
                                                                   
                                                                                                     BUJAR NISHANI