Presidenti Nishani dekreton dhënie grade madhore nr.7747

Presidenti Nishani dekreton dhënie grade madhore nr.7747

DEKRET
PËR
DHËNIE GRADE MADHORE

Në mbështetje germës d, të nenit 92 dhe nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 7, të nenit 7, të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit e të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të pikës 5, të nenit 13, të ligjit nr. 9171, datë 22.01.2004 “Për gradat dhe karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D e k r e t o j

Neni 1

Kolonel Jeronim Rasim BAZO, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Mbrojtjes, në Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, i jepet grada madhore Gjeneral Brigade.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. i Dekretit 7747
Tiranë, më 16.08.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            
                             BUJAR NISHANI