Presidenti Nishani dekreton dhënie grade madhore nr.7742

Presidenti Nishani dekreton dhënie grade madhore nr.7742

DEKRET
PËR
DHËNIE GRADE MADHORE

Në mbështetje germës d, të nenit 92 dhe nenit 93 të Kushtetutës, të pikës 8, të nenit 7, të ligjit nr. 8671, datë 26.10.2000 “Për pushtetet dhe autoritetet e komandimit e të drejtimit strategjik të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të pikës 5, të nenit 13, të ligjit nr. 9171, datë 22.01.2004 “Për gradat dhe karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D e k r e t o j

Neni 1

Gjeneral Brigade Zyber Fasli DUSHKU, me detyrë Zëvendësshef i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, i jepet grada madhore Gjeneral Major.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. i Dekretit 7742
Tiranë, më 16.08.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                            
                             BUJAR NISHANI