Presidenti Nishani dekreton caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin

Presidenti Nishani dekreton caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin

D E K R E T
PËR
CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN

Në mbështetje të nenit 92 shkronja “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 9, paragrafi 1, të ligjit nr. 10019 , datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar,

D e k r e t o j

Neni 1

Zgjedhjet për Kuvendin të zhvillohen ditën e diel, më datë 23 qershor 2013.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 7841
Tiranë, më 03.12.2012

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

                              BUJAR NISHANI