Presidenti Nishani dekreton caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin

Presidenti Nishani dekreton caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin

D E K R E T

PËR CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KUVENDIN

Në mbështetje të nenit 92 shkronja “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të nenit 9, paragrafi 1 dhe 2, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,

D e k r e t o j

Neni 1

Zgjedhjet për Kuvendin të zhvillohen ditën e diel, më datë 18 qershor 2017.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekreti 9883
Tiranë më 05.12.2016

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI