Presidenti Nishani dekreton caktimin e datës së zgjedhjeve për Kryetar Komune, Komuna Thumanë, Qarku Durrës

Presidenti Nishani dekreton caktimin e datës së zgjedhjeve për Kryetar Komune, Komuna Thumanë, Qarku Durrës

D E K R E T

PËR

CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR
KRYETAR KOMUNE, KOMUNA THUMANË, QARKU DURRËS

Në mbështetje të nenit 92 gërma “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë,  si dhe të nenit 10, paragrafi 3 të ligjit nr. 10019 datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar),

D e k r e t o j

Neni 1

Caktimin e datës 23 qershor 2013, për zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar të komunës Thumanë, qarku Durrës.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
 
Nr. Dekretit   8209
Tiranë, më 31 maj 2013

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI