Presidenti Nishani dekreton caktimin e datës së zgjedhjeve për kryetar bashkie, bashkia Kavajë, qarku Tiranë

Presidenti Nishani dekreton caktimin e datës së zgjedhjeve për kryetar bashkie, bashkia Kavajë, qarku Tiranë

D E K R E T

PËR

CAKTIMIN E DATËS SË ZGJEDHJEVE PËR KRYETAR BASHKIE, BASHKIA KAVAJË, QARKU TIRANË

Në mbështetje të nenit 92, gërma “gj” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 10, pika 3 të ligjit nr.10019 datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe të nenit 3, pika 3 të ligjit Nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”

D e k r e t o j

Neni 1

Caktimin e datës 25 Qershor 2017, për zhvillimin e zgjedhjeve për kryetar të bashkisë Kavajë, qarku Tiranë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekreti 10352
Tiranë më 21.05.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI