Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 98/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 98/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 
Shpalljen e ligjit nr. 98/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”.

 

Nr. Dekretit 11575
Tiranë, më 03.08.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META