Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 101/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 101/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 101/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”.

 

Nr. Dekretit 11573
Tiranë, më 31.07.2020

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META