Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 99/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 99/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 99/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10647
Tiranë, më 15.11.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META