Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 97/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 97/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 97/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore””.

Nr. Dekretit 11398
Tiranë, më 27.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META