Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 92/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 92/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 92/2017 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 16.8.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017””.

Nr. Dekretit 10626
Tiranë, më 09.10.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META