Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 9/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 9/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 9/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9875, datë 14.02.2008, “Për metrologjinë”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10739
Tiranë, më 12.03.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META