Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 92/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 92/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 92/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Komisionit Europian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë – Republika e Shqipërisë, 2014-2020, alokimet e vitit 2017”.

Nr. Dekretit 11003 Tiranë, më 18.12.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>