Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 9/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 9/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 9/2020 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aneksin VI të konventës ndërkombëtare detare “Për parandalimin e ndotjeve nga anijet, 1973”, të ndryshuar me protokollin e vitit 1978 (MARPOL 73/78)”.

Nr. Dekretit 11437
Tiranë, më 14.02.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META