Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 9/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 9/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 9/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 171/2014, “Për përfundimin e procedurave ligjore të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11139 Tiranë, më 11.03.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>