Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 89/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 89/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 89/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11000 Tiranë, më 18.12.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>