Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 87/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 87/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 87/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 25, datë 10.06.2020 “Për një shtesë në ligjin nr.8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar””.

Nr. Dekretit 11553
Tiranë, më 17.07.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META