Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 86/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 86/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 86/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11402
Tiranë, më 30.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META