Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 86/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 86/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 86/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10 018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit””.

Nr. Dekretit 10991 Tiranë, më 13.12.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>