Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 85/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 85/2020

D E K R E T 

PËR SHPALLJE LIGJI 

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

 Shpalljen e ligjit nr. 85/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, të ndryshuar”.

 Nr. Dekretit 11559

Tiranë, më 22.07.2020

                                                                                PRESIDENTI I REPUBLIKËS 

                                       ILIR META