Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 85/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 85/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 85/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11401
Tiranë, më 30.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META