Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 84/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 84/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 84/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11400
Tiranë, më 30.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META