Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 83/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 83/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 83/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11399
Tiranë, më 30.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META