Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 82/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 82/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 82/2019 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktin final të konferencës së shteteve anëtare të Konventës Ndërkombëtare “Për standardet e kualifikimit, certifikimit dhe shërbimit për detarët, (STCW) 1978””.

Nr. Dekretit 11392
Tiranë, më 23.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META