Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 81/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 81/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 81/2019 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 7, datë 30.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë””, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11385
Tiranë, më 12.12.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META