Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 80/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 80/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 80/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8331, datë 21.04.1998, “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10979
Tiranë, më 27.11.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META